Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den här artikeln beskriver hur du lägger till en maskin med B3 agenten installerad på i backupen samt konfigurerar schemat.

Step-by-step guide

  1. Logga in i B3 kontrollpanel via användarportalen
  2. Klicka på "Protected machines" i vänstermenyn
  3. Klicka på knappen "+New Machine" uppe i vänstra delen av mittenfältet
  4. Nu visas denna skärm:
  5. Skriv in IP adressen för servern som du önskar lägga till samt sätt det schema som du vill ha. Under Volumes väljer du den volym som du skapat i användarportalen tidigar
  6. Välj om du vill kryptera din backup. Om så, så glöm inte att spara krypteringsnyckeln på ett säkert sätt då vi inte har något möjlighet att dekryptera backupen
  7.  När du är klar klickar du på "Save"